Beh Bučiny

 • Pretek
kedy?
09:40
17. sep 2022
kde?
Zvolen
Základná škola J.Alexyho, Sekier

Štartovné

Hlavné preteky

 • od 21.7.2022 do 16.9.2022 5,00 €
 • na mieste 10 €

Preteky 5km

 • od 21.7.2022 do 16.9.2022 5,00 €
 • na mieste 10 €

Miesto

Zvolen - Základná škola J.Alexyho, Sekier

Kategórie

 • A muži hlavné preteky (1983 - 2004)
 • B muži hlavné preteky (1973 - 1982)
 • C muži 5km (1922 - 1972)
 • D ženy 5km (1922 - 2004)
 • E chlapci dorast 5km (2005 - 2016)
 • F dievčatá dorast 5km (2005 - 2016)

Trate

Hlavné preteky 10 km s prevýšením 132 metrov

Asfaltová cesta Sekierskou dolinou tam a späť.

Preteky 5km 5 km s prevýšením 61 metrov

Asfaltová cesta Sekierskou dolinou tam a späť.

ORGANIZÁTOR PRETEKOV
a) Hlavný organizátor: KRONOSPAN, s.r.o.
b) Spoluusporidateľ: ZŠ J. Alexyho, Zvolen Sekier
 

2. ČO JE BEH BUČINY
Beh Bučiny je tretí najstarší pretek na Slovensku. Jeho cieľom je podporovať zdravý životný štýl a motivovať jeho účastníkov k tomu aby si uvedomovali hodnoty vlastného zdravia.
 

3. TERMÍN PRETEKOV
Beh Bučiny sa uskutoční dňa 17.09.2022
 

4. MIESTO KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ pretekov bude situovaný za križovatku ZŠ J. Alexyho – Sekierska dolina. Trať povedie asfaltovou cestou do Sekierskej doliny a späť.
b) Trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste a po dosiahnutí 2,5 km alebo 5 km smerom naspäť. Rozdelená je na kratší a dlhší variant podľa zvolenej kategórie.
c) Trať je s miernym nárastom výšky cca 132,2 m.
 

5. PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
Prezentácia účastníkov pretekov sa uskutoční dňa 17.09.2022 o 8:00 hod. v priestoroch ZŠ J. Alexyho.
 

6. PODMIENKY PRETEKOV
a) Do pretekov sa môže účastník zapojiť odoslaním prihlášky prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke: www.misosport.sk., alebo najneskôr v deň pretekov počas registrácie pred zahájením pretekov na mieste konania.
b) Do pretekov sa môže prihlásiť účastník z ktorejkoľvek krajiny vo veku od 6 rokov.
c) Účastníci, ktorí sa prihlásia v termíne do 15.09.2022 platia štartovné 5 EUR.
d) Účastníci, ktorí sa prihlásia po tomto termíne alebo v deň pretekov platia štartovné vo výške 10 EUR.
 

7. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
a) Každý účastník je povinný sa pred pretekom oboznámiť so súťažnými pravidlami. Pokiaľ účastník pravidlám nerozumie, je povinný požiadať o ich vysvetlenie organizátora pretekov ešte pred štartom.
b) Účastníci pretekajú podľa organizačných pokynov a smerníc tohto behu.
c) Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní podriadiť sa pokynom hlavného rozhodcu, organizátora a lekára. Akékoľvek pokyny týchto osôb dané ústne alebo písomne tesne pred pretekom alebo počas neho, majú prednosť pred pravidlami napísanými v tomto štatúte.
d) V prípade, ak je účastník svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje lekársku pomoc, nemôže pokračovať v pretekoch ďalej, kým sa k takémuto prípadu nedostaví niekto z organizátorov pretekov.

e) Účastník pretekov má právo na protest proti priebehu a výsledkom súťaže. Protest musí účastník uplatniť u hlavného rozhodcu najneskôr do 15 minút po skončení pretekov. Za podanie protestu sa platí poplatok 10 EUR. Ak sa protest účastníka ukáže ako dôvodný, bude poplatok účastníkovi vrátený.
 

8. VÝSLEDKY A HODNOTENIE
a) Beh Bučiny bude v roku 2022 vyhodnocovaný v šiestich kategóriách, a to:
A. muži – hlavný vek 10 000m, (od 18 do 39 rokov),
B. muži, 10 000m, (od 40 do 49 rokov),
C. muži (50 rokov a viac),
D. ženy (18 rokov a viac),
E. dorast chlapci (od 6 do 17 rokov),
F. dorast dievčatá (od 6 do 17 rokov).


b) Meranie času účastníkov sa bude uskutočňovať na základe elektronického čipu, ktorý bude mať každý
účastník umiestnený v jeho číselnom označení, ktoré mu bude pridelené a odovzdané v deň pretekov.
 

9. CENY PRE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
a) Ceny pre účastníkov pretekov sú pre rok 2022 stanovené nasledovne:
1. až 10. miesto v každej z kategórii – vecné ceny, bonusová cena – finančná cena, ktorá bude udelená prvým štyrom účastníkom pretekov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky v každej kategórii nezávisle od ich skutočného poradia. Cieľom bonusovej ceny je podporiť rekreačných a aktívnych bežcov a tak prispieť k podpore aktivít podporujúcich zdravie a aktívny životný štýl na Slovensku.
b) Každý účastník pretekov získa účastnícku medailu po absolvovaní pretekov.
c) Finančné ceny sú brutto a organizátor nezodpovedá za prípadne poplatky a dane, ktorým môže finančná cena podliehať.
 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA
a) V prípade, že v danej kategórii pretekov budú prihlásení menej ako štyria účastníci, uvedená kategória sa neuskutoční a nebude vyhodnotená.
b) Rozhodujúci pre zaradenie do kategórie je rok narodenia.
c) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť preteky najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pričom účastníci nemajú žiaden nárok na vrátenie zaplateného štartovného.
d) Organizátor nezodpovedá za žiadne škody na zdraví či majetku, ktoré vzniknú účastníkom pretekov v dôsledku účasti na pretekoch či v súvislosti s nimi.