telefón

+421 905 639 560

+421 908 938 370

e-mail

info@misosport.sk

adresa

Zvolen

BIOBEH vinohradmi Veľký Krtíš

kedy?
10:00
17. Oct
2020
kde?
Veľký Krtíš
Veľký Krtíš, ul. Poľná 5, Vinárstvo Domin & Kušický

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 24.7.2020 do 14.10.2020 . Osobne na mieste v deň konania podujatia.

Štartovné

 • 17 € do 14.10.2020
 • na číslo účtu IBAN SK10 8330 0000 0022 0154 7415 Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko.
 • Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

20 € na mieste

Miesto

Veľký Krtíš - Veľký Krtíš, ul. Poľná 5, Vinárstvo Domin & Kušický

Kategórie

 • A muži (1981 - 2002)
 • B muži (1971 - 1980)
 • C muži (1961 - 1970)
 • D muži (1920 - 1960)
 • E ženy (1981 - 2002)
 • F ženy (1971 - 1980)
 • G ženy (1920 - 1970)
 • NW muži (1920 - 2002)
 • NW (1920 - 2002)
 • Duatlon muži (1940 - 2002)
 • Duatlon ženy (1940 - 2002)
 • MTB muži (1940 - 2002)
 • MTB ženy (1940 - 2002)

Trať

Beh 7 km
Nordic Walking 4 km
Duatlon 22 km
XC MTB 15 km

V cene štartovného je: 
- štartovné číslo
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)
- sklenený vínny pohár a vrecúško na vínny pohár
- účastnícka medaila pre prvých 150 registrovaných s dokončenou platbou (účastníkom sa udeľuje v cieli po absolvovaní trate) 
- kultúrny program 
- mapa miesta konania festivalu 

KATEGÓRIE A PROGRAM: 

10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km 
s nasledovnými kategóriami:

10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km

10.30 hod. – Duatlon (15 km XC MTB + 7 km beh)

10.30 hod. – XC MTB ( 15 km trať )

 

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Vyhodnotenie kategórii A – I, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30-13.00 hod. v mieste štartu a cieľa. 

ŠATNE A TOALETY : V areály vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis maior:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš
Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,

- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov.
Organizátor Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 spracúva osobné údaje registrovaných účastníkov pretekov:
- na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi
- na zasielanie informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s týmto podujatím
- na organizačné účely
Ďalej organizátor v priebehu podujatia zhotovuje fotografické, zvukové a obrazové záznamy na účel prezentácie podujatia v médiách, na webstránke organizátora a v propagačných materiáloch podujatia.
Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. O ochrane osobných údajov a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46”

OBČERSTVENIE : Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou vodou a lahodným vínom

CENY : Prví traja v každej z kategórií (A-M)

RIADITEĽ PRETEKOV: Tibor Kušický
HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok
PREDSEDA: Ivan Gyorgy (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM : Bežci VK