PRVÝ BEŽECKÝ TANEČNÝ MARATÓN

  • Pretek
kedy?
19:00
10. feb 2024
kde?
Modrý Kameň
Lipové námestie 294

Štartovné

Hlavné preteky

  • od 28.12.2022 do 3.2.2023 40,00 €
  • na mieste 40 €

Hobby preteky

  • od 28.12.2022 do 3.2.2023 40,00 €
  • na mieste 40 €

Miesto

Modrý Kameň - Lipové námestie 294

Kategórie

  • Ženy (1923 - 2005)
  • Muži (1923 - 2005)

Trate

Hlavné preteky 42 km

42 km (meranie prebieha dosiahnutím krokov v minimálnom počte 50.000 krokov), kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku. Trať je vedená po všetkých miestnostiach kultúrneho domu hlavne vrátane parketu, bez prevýšenia. Beží sa až do vyčerpania zásob dobrej nálady, aperitívu, energie. Povrch: pevná podlaha :-)

Hobby preteky 0 km

Fanúšik (ľubovoľný počet krokov a podpora hlavného preteku, udržiavanie atmosféry), kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku :-)

P R O P O Z Í C I E  1. ročníka

PRVÝ BEŽECKÝ TANEČNÝ MARATÓN 

USPORIADATEĽ:  Občianske združenie GRAND centrum v spolupráci s MIŠO sport  a coworkingom Grand VK

TERMÍN A MIESTO:  11. február  2023 (sobota) o 19:00 hod. v Modrom Kameni – Lipové námestie 294

Štart o 19:00 hod.

Kto pretancuje dnešný deň 

Splní si svoj bežecký sen

Prebehne svoj prvý maratón  

na skvelú muziku a hudobný tón                                      

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 09. februára 2023 na www.beh.sk  a na www.misosport.sk (pre hlavný pretek, hobby pretek) po uvedenom termíne negarantujeme kapacitu preteku                

ŠTARTOVNÉ:      

Hlavné preteky: 42 km - štartovné  40 eur                       

Hobby pretek  fanúšik ľubovoľný počet km  -  štartovné  40 eur                         

PLATBA: Na účet SK5583300000002302113683  do 09. februára 2023 vo výške 40 eur.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE: bohaté občerstvenie formou bufetových stolov, hudba, prenájom priestorov, vyhodnotenie a účastnícka medaila pre všetkých pretekárov.

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie  - parkovisko na Lipovom námestí. 

KATEGÓRIE A PROGRAM:

19:00 – hlavné preteky – 42 km (meranie prebieha dosiahnutím krokov v minimálnom počte 50.000 krokov), kategórie: muži a ženy bez rozdielu veku.

19:00 – hobby preteky – fanúšik (ľubovoľný počet krokov a podpora hlavného preteku, udržiavanie atmosféry), kategóriemuži a ženy bez rozdielu veku.

DĹŽKA TRATE: 42 km hlavná trať je vedená po všetkých miestnostiach kultúrneho domu hlavne vrátane parketu  bez prevýšenia trate. beží sa až do vyčerpania zásob dobrej nálady, aperitívu, energie. 

POVRCH: pevná podlaha 

VYHODNOTENIE PRETEKOV: pri vyhodnotení odbehnutých a odtancovaných krokov. 

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. 

Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi OZ GRAND, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54253551 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia PRVÝ BEŽECKÝ TANEČNÝ MARATÓN v Modrom Kameni, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  OZ GRAND, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54253551,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.   

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavné preteky, hobby preteky sa uskutoční bez obmedzenia dobrej nálady, zábavy. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov. Usporiadateľ zabezpečí skvelú hudbu, výborné jedlo a podmienky na absolvovanie prvého bežeckého tanečného maratónu.

OBČERSTVENIE: počas trvania pretekov

CENY: Prví traja pretekári v kategórii muži a ženy získajú hodnotné ceny

Riaditeľ pretekov: ??

Predseda: Andrea György +421 905 827 834

Organizačný team: OZ GRAND centrum