Ochrana osobných údajov

  • Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a prehlásenie o oboznámení sa s podmienkami podujatia

Prihlásený/á prostredníctvom tejto prihlášky na podujatie (ďalej „dotknutá osoba“) dáva v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v spojení s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, svoj súhlas na spracúvanie svojich osobných údajov na nižšie vymedzený účel pre

  • Mišo, s.r.o.
  • Obrancov mieru 165/12
  • 960 01 Zvolen
  • IČO 50 798 324

(ďalej „prevádzkovateľ“)

Pri prihlasovaní maloletého dáva súhlas na spracúvanie osobných údajov jeho zákonný zástupca.

Zoznam poskytnutých osobných údajov:

meno, priezvisko, pohlavie, rok narodenia, klub, mesto, e-mailová adresa, číslo telefónu, podobizeň dotknutej osoby zachytená na fotografiách alebo záznamoch z podujatia.

Vymedzený účel:

prihlasovanie a registrácia účasti na podujatí, spracovanie štartovacej listiny podujatia, spracovanie výsledkovej listiny podujatia, spracovanie a vyhodnotenie merania dosiahnutého času na podujatí, zverejnenie mena, priezviska, roku narodenia, klubovej príslušnosti a dosiahnutého času ako športového výkonu na podujatí na www.misosport.sk, spracovanie osobných údajov za účelom zabezpečenia informovanosti účastníka k organizácií podujatia pred, počas a po podujatí. Ďalej vyhotovenie a zverejnenie fotografií, videozáznamov z podujatia na sociálnych sieťach alebo v príspevkoch na webových stránkach organizátora alebo na stránkach 3. osôb.

Právnym základom spracovania dobrovoľne poskytnutých osobných údajov je umožnenie účasti dotknutej osoby na predmetnom športovom podujatí a poskytnutie s tým súvisiacich služieb, ktoré sú bližšie definované v popise podujatia. Súhlas dotknutej osoby je súčasťou prihlášky na podujatie. Možnosť online registrácie na športové podujatie, online zverejnenie výsledkov a fotografií, videozáznamov z podujatí nie je primárne určená pre osoby mladšie ako 16 rokov.

Doba platnosti súhlasu:

Neobmedzene v zmysle § 10 zákona NR SR 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení na štatistické účely.

Pri spracovaní osobných údajov dotknutej osoby nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu (s výnimkou automatizovaného rozhodovania o výsledkoch športového podujatia) ani k profilovaniu. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje do tretej krajiny, medzinárodnej organizácii ani 3. osobám.

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, prípadne obmedzenie spracovania, právo namietať proti spracovaniu, ako aj právo podať sťažnosť k Úradu na ochranu osobných údajov, ak prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v rozpore s Nariadením a/alebo Zákonom.

Dotknutá osoba má právo súhlas odvolať e-mailom na adresu info@misosport.sk, prostredníctvom žiadosti, ktorá musí obsahovať údaje: meno a priezvisko, názov podujatia a e-mailovú adresu, ktorá bola v prihláške uvedená. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Začiarknutím súhlasu dotknutá osoba potvrdzuje, že sa oboznámila s podmienkami podujatia, rozumie im a zaväzuje sa ich dodržiavať. Preberá všetky riziká vyplývajúce z účasti na tomto podujatí, nesie plnú zodpovednosť za prípadné zranenie alebo nehody a nebude si voči organizátorom uplatňovať žaloby, alebo vymáhať škody. Berie na vedomie a súhlasí s tým, že organizátor nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté na zdraví, majetku a vecí účastníkov podujatia. Za prípadnú škodu na zdraví, majetku a vecí zodpovedá účastník podujatia, ktorý túto škodu spôsobil. Je si vedomá toho, že je povinná si zaistiť svoju bezpečnosť a neohrozovať svojim jednaním bezpečnosť ostatných účastníkov podujatia.

Berie na vedomie, že pri akomkoľvek porušení podmienok podujatia, bezpečnostných a organizačných pokynov, bude zo súťaže bez náhrady štartovného a iných výdavkov vylúčená.