Všeobecné obchodné podmineky

 • Všeobecné obchodné podmineky

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi

 • majiteľom vstupenky

(kupujúci)

a

 • Mišo, s.r.o.
 • Obrancov mieru 165/12
 • 960 01 Zvolen
 • IČO 50 798 324
 • tel. +421 905 639560, +421 908 938370
 • e-mail: info@misosport.sk
 • www.misosport.sk

(predávajúci)

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Predávajúci na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek, uzatvorenej s organizátorom podujatia, sprostredkúva - zabezpečuje distribúciu a predaj vstupeniek na podujatie, a to prostredníctvom vlastného predajného a rezervačného systému.

Hlavným cieľom predajného a rezervačného systému je pre záujemcov o podujatia získavanie informácií o podujatiach a následná realizácia predaja vstupeniek, resp. realizácia rezervácií vstupeniek na záujemcom vybrané podujatia.

PODUJATIE

Podujatie je verejné alebo súkromné podujatie, kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa prostredníctvom systému predávajú vstupenky a ktoré organizuje organizátor.

Podujatie predstavujú služby, ktoré sa ich organizátor zaväzuje poskytnúť v dohodnutom čase, resp. lehote.

Aktuálny zoznam podujatí je uverejnený na internetovej stránke www.misosport.sk.

ORGANIZÁTOR

Organizátor je subjekt organizujúci podujatie a zároveň je s predávajúcim v zmluvnom vzťahu umožňujúcom sprostredkovanie predaja vstupeniek na podujatie a výkon s tým súvisiacich činností na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek.

VSTUPENKA

Vstupenka je cenina a potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi spravidla za poplatok vstup, alebo účasť na podujatí, na ktoré bola zakúpená. Pre športové podujatia predstavuje prostriedok pre priamu účasť na podujatí t.j. štartovné. Vstupenka je spravidla naviazaná na osobu kupujúceho a nie je možné ju ponúkať na ďalší predaj, vymeniť alebo darovať. Falšovanie alebo kopírovanie vstupenky je v rozpore s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať právne následky. Vstupenka je platná len na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na www.misosport.sk. Vstupenka slúži pre kupujúceho ako doklad o jej zakúpení, ak kupujúci potrebuje iný doklad ako je vstupenka, je potrebné o takýto doklad požiadať predávajúceho pred zakúpením vstupenky.

Vstupenka sa distribuuje vlastnou tlačou kupujúceho na základe internetovej rezervácie a úhrady ceny vstupenky v plnej výške.

KUPUJÚCI (majiteľ vstupenky)

Kupujúci (majiteľ vstupenky) je osoba, ktorá si zakúpila vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.misosport.sk. Kupujúci nesmie vstupenku ďalej ponúkať na predaj.

ZMLUVNÝ VZŤAH MEDZI PREDÁVAJÚCIM A ORGANIZÁTOROM

Predávajúci na základe zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s organizátorom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech organizátora a zároveň v mene organizátora prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupenky. Uhradením ceny vstupenky, t.j. zakúpením vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.misosport.sk vstupuje kupujúci (majiteľ vstupenky) do právneho vzťahu s organizátorom vybraného podujatia. Informácie o podujatiach a organizátoroch sú uverejnené na internetovej stránke www.misosport.sk. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú.

Predávajúci neručí za zmenu podujatia, nie je povinný prevádzať kontroly na jednotlivých podujatiach, neručí a nepreberá žiadnu zodpovednosť za podujatia, zmeny počas predaja vstupeniek a prípadné zmeny v organizácii podujatí. Právny vzťah medzi organizátorom podujatia a kupujúcim upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, pokyny organizátora alebo usporiadateľskej služby.

Predávajúci nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií o podujatiach zverejnených na www.misosport.sk, poskytnutých zo strany organizátorov podujatí. Pokiaľ má predávajúci informácie od organizátorov o zrušení alebo zmene podujatia, oznámi ich kupujúcemu prostredníctvom www.misosport.sk.

PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

Kupujúci je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená.

Kupujúci je oprávnený využívať služby ponúkané na podujatiach. Kupujúci je povinný na vyzvanie organizátora, resp. ním poverených osôb, predložiť doklad na overenie totožnosti. Kupujúci sa kúpou a využitím vstupenky stáva zmluvným partnerom organizátora predmetného podujatia.

Kupujúci je povinný skontrolovať si vstupenku a údaje na nej a prípadné chyby bezodkladne reklamovať.

Predávajúci odporúča kupujúcemu informovať sa o prípadných zmenách súvisiacich s podujatím, na ktoré bola vstupenka zakúpená, vrátane prípadného zrušenia podujatia, na www.misosport.sk.

Účasťou na podujatí vyjadruje kupujúci súhlas s pokynmi organizátora v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu a zaväzuje sa tieto dodržiavať. V opačnom prípade je organizátor oprávnený postupovať v zmysle svojich pokynov, resp. pravidiel podujatia, prípadne aj zamedziť ďalšiu účasť kupujúceho na podujatí bez nároku na refundáciu ceny vstupenky.

ROZSAH SLUŽIEB, ZMENA ROZSAHU SLUŽIEB

Služby ponúkané na podujatiach nie sú službami predávajúceho. Pre jednotlivé podujatia platia propozície daného podujatia. Predávajúci zabezpečuje pre organizátora výlučne predaj vstupeniek a s tým súvisiacich činností. Predávajúci nenesie zodpovednosť za obsah, charakter, kvalitu podujatia, ani za akékoľvek porušenie práv kupujúceho v súvislosti s podujatím. Takýto nárok je nárokom voči organizátorovi.

V prípade, že sa objavia závažné dôvody, ktoré súvisia s obmedzením predmetného podujatia, organizátor informuje kupujúcich a záujemcov o vstupenky o zmene, zrušení alebo o náhradnom termíne podujatia. Kupujúci nemá právo na žiadnu náhradu alebo zníženie ceny vstupenky, ak sa podujatia zúčastnil alebo ak využil navrhovaný nový termín podujatia, taktiež nemá nárok na náhradu iných výdavkov (doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava, dodanie vstupenky a pod.).

Pri zmene, zrušení, znížení rozsahu poskytovaných služieb podujatia sa postupuje v zmysle propozícii, alebo podmienok definovaných príslušným organizátorom.

ÚHRADA VSTUPENIEK PREVODNÝM PRÍKAZOM

V prípade, že kupujúci pri kúpe vstupenky zvolí možnosť platby prevodným príkazom, dostane na e-mail, ktorý uviedol pri kúpe, pokyny k jej úhrade. Následne je povinný vykonať úhradu vstupenky do 7 kalendárnych dní. Ak nebude úhrada za vstupenku pripísaná na účet predávajúceho do 7 kalendárnych dní, bude rezervácia zrušená.

V prípade zakúpenia vstupenky nie je možné od zmluvy s organizátorom odstúpiť a žiadať vrátenie ceny vstupenky (štartovného), nakoľko v zmysle ustanovenia §7 ods. 6 písm. k) zákona NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, pričom zmluva na kúpu vstupenky na podujatie predstavuje zmluvu, na základe ktorej sa predávajúci, prostredníctvom organizátora, zaväzuje poskytnúť kupujúcemu službu na voľný čas, t. j. podujatie, v dohodnutom čase, resp. lehote.

Rovnako nie je možné žiadať vrátenie vstupného kupujúcim za nevyužitú vstupenku.

Ak organizátor neurčí inak, je v prípade športových podujatí do stanoveného termínu možné zaplatené štartovné presunúť na inú osobu za primeraný manipulačný poplatok.

PLATBA ZA VSTUPENKY

Kupujúci môže zaplatiť vstupenku prostredníctvom internetovej stránky www.misosport.sk, prípadne na inom mieste, ak to určí organizátor.

Cena je cena za jednu vstupenku/štartovné na konkrétne podujatie, ktorá je vždy uvedená v propozíciách konkrétneho podujatia. Cena je uvedená v mene Euro (€).

Cenu vstupeniek je možné uhradiť:

 • platobnou kartou cez Platobnú bránu 3D Secure, prostredníctvom služby GlobalPayments v spolupráci so Slovenskou sporiteľnou a. s. Zaplatiť je možné kartami VISA, VISA Electron, Mastercard, Maestro. Použiť je možné uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou na svete.

  Po kliknutí možnosti „Zaplatiť“ je kupujúci presmerovaný na internetovú stránku Slovenskej sporiteľne, na ktorej sa v chránenom prostredí zadajú údaje o karte (číslo karty, CV kód a expirácia) a potvrdí suma v EUR. Následne sa odošle notifikácia o úspešnej realizácii platby.

 • Internetbankingom prostredníctvom banky, v ktorej má kupujúci vedený účet.

 • V hotovosti, na mieste určenom organizátorom.

 • Na faktúru, pričom ak je hradená prevodom z účtu, je možné vstupenky rezervovať najneskôr v lehote do 10 dní pred konaním podujatia.

DODACIE PODMIENKY

Po úhrade platobnou kartou resp. internetbankingom sa vstupenka dodá elektronicky a následne si ju kupujúci vytlačí na kancelársky papier bez akéhokoľvek poplatku.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • zaplatiť za vstupenky dojednanú cenu v plnej výške,

 • uviesť všetky požadované údaje úplne a pravdivo,

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • za nedodanie vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo iným nesprávnym zadaním emailovej adresy kupujúcim,

 • za nevyužitie vstupenky na podujatie,

 • za neskontrolovanie vstupenky pri prevzatí kupujúcim,

 • za zmenu alebo zrušenie podujatia zo strany organizátora, predávajúci nie je subjektom povinným vrátiť vstupné kupujúcemu. Ak takýto úkon vykonáva, robí tak v mene a na účet organizátora, preto nie je nositeľom akýchkoľvek záväzkov z tohto titulu voči kupujúcemu,

 • za nedodanie vstupenky zavinené nesprávne zadaným variabilným symbolom pri platbe bankovým prevodom.

ZMENA ALEBO ZRUŠENIE PODUJATIA, POSTUP PRI VRÁTENÍ CIEN VSTUPENIEK

V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia, bude organizátor informovať kupujúceho sám alebo prostredníctvom predávajúceho, ak sa na tom predávajúci dohodol s usporiadateľom, o zmene alebo zrušení podujatia, rovnako aj o dôvodoch zmeny alebo zrušenia podujatia o postupe a spôsobe vrátenia kúpnej ceny za vstupenky. V prípade, ak bude predávajúci oprávnený podľa predchádzajúcej vety, bude predávajúci informovať kupujúceho o skutočnostiach podľa predchádzajúcej vety formou uverejnenia oznamu na webovej stránke www.misosport.sk alebo formou elektronickej pošty zaslanej na e-mail kupujúceho uvedeného pri registrácii.

Ak podľa oznamu predávajúceho o zmene alebo zrušení podujatia, bude kúpna cena za každú kúpenú vstupenku na zmenené alebo zrušené podujatie vrátená prostredníctvom predávajúceho, kupujúci je za účelom uplatnenia si nároku na vrátenie kúpnej ceny vstupeniek za zrušené alebo zmenené podujatie oprávnený zaslať žiadosť o vrátenie kúpnej ceny za každú kúpenú vstupenku na zmenené alebo zrušené podujatie formou elektronickej pošty na e-mail predávajúceho: info@misosport.sk. V žiadosti je kupujúci povinný uviesť svoje meno a priezvisko, názov zmeneného alebo zrušeného podujatia, e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú pri registrácii na zmenené alebo zrušené podujatie, e-mailovú adresu, na ktorý bude kupujúcemu zaslané potvrdenie o vybavení takejto žiadosti kupujúceho a číslo bankového účtu, na ktoré kupujúci žiada vrátiť kúpnu cenu vstupenky. Požiadať o vrátenie ceny vstupenky môže len kupujúci.

Predávajúci môže vrátiť kúpnu cenu kúpenej vstupenky na zmenené alebo zrušené podujatie iba po dohode s organizátorom zmeneného alebo zrušeného podujatia. V prípade, ak organizátor zmeneného alebo zrušeného podujatia na základe ich vzájomnej dohody nepoverí predávajúceho vrátením kúpnej ceny vstupeniek na zmenené alebo zrušené podujatie kupujúcim, kúpna cena za každú kúpenú vstupenku na zmenené alebo zrušené podujatie bude vrátená priamo organizátorom, pričom kupujúci je povinný v tomto prípade zasielať žiadosť o vrátenie kúpnej ceny za kúpenú vstupenku priamo na adresu organizátora zmeneného alebo zrušeného podujatia uvedenú v oznámení predávajúceho o zmene alebo zrušení podujatia.

V prípade zmeny termínu konania podujatia a zároveň v prípade kedy na základe dohody medzi organizátorom a predávajúcim bude kúpna cena vstupeniek vracaná prostredníctvom predávajúceho, je kupujúci povinný uplatniť nárok na vrátenie kúpnej ceny vstupeniek v lehote 14 dní od termínu, kedy sa malo zmenené podujatie pôvodne konať, ak predávajúci neurčí dlhšiu lehotu. Po uplynutí uvedenej lehoty nárok kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny zaniká.

V prípade zmeny alebo zrušenia podujatia kupujúcemu s výnimkou nárokov predchádzajúcich ustanovení, nevzniká nárok na náhradu iných výdavkov kupujúceho vynaložených v súvislosti so zmeneným alebo zrušeným podujatím (napr. doprava do miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.) voči predávajúcemu.

REKLAMAČNÝ PORIADOK

V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje chybné údaje a pod. je kupujúci povinný bez zbytočného odkladu tieto chyby reklamovať zaslaním e-mailovej správy na adresu info@misosport.sk.

V prípade reklamácie chýb vstupenky prostredníctvom e-mailu, predávajúci v lehote 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle kupujúcemu e-mailom vyjadrenie k reklamácii a navrhne spôsob odstránenia chýb vstupenky. Reklamácia chýb nebude uznaná po uskutočnení podujatia, prípadne po jeho zrušení.

V prípade reklamácie iných skutočností prostredníctvom e-mailu, predávajúci v lehote 3 pracovných dní od obdržania reklamácie zašle kupujúcemu e-mailom vyjadrenie k reklamácii. Reklamácia bude vybavená v zákonnej lehote.

Pokiaľ nie je kupujúci spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.