Beh Bučiny - KRONO RUN

 • Pretek
kedy?
09:40
16. sep 2023
kde?
Zvolen
Zvolen Sekier, Základná škola J. Alexyho1

Štartovné

Trať 10 km

 • od 20.7.2023 do 15.9.2023 8,00 €
 • na mieste 15 €

Trať 5 km

 • od 20.7.2023 do 15.9.2023 8,00 €
 • na mieste 15 €

Miesto

Zvolen - Zvolen Sekier, Základná škola J. Alexyho1

Kategórie

 • A muži 18 - 39 rokov 10km (1984 - 2005)
 • B muži od 40 rokov 10km (1924 - 1983)
 • C muži od 50 rokov 5km (1924 - 1973)
 • D ženy 18 - 39 rokov 5km (1984 - 2005)
 • G ženy od 40 rokov 5km (1924 - 1983)
 • E chlapci do 17 rokov - dorast 5km (2006 - 2017)
 • F dievčatá do 17 rokov - dorastenky 5km (2006 - 2017)

Trate

Trať 10 km 10 km s prevýšením 132 metrov

Asfaltová cesta Sekierskou dolinou tam a späť.

Trať 5 km 5 km s prevýšením 61 metrov

Asfaltová cesta Sekierskou dolinou tam a späť.

ORGANIZÁTOR PRETEKOV
a) Hlavný organizátor: KRONOSPAN, s.r.o.
b) Spoluusporidateľ: ZŠ J. Alexyho, Zvolen Sekier
 

2. ČO JE BEH BUČINY
Beh Bučiny je tretí najstaršie preteky na Slovensku. Jeho cieľom je podporovať zdravý životný štýl a motivovať jeho účastníkov k tomu aby si uvedomovali hodnoty vlastného zdravia.
 

3. TERMÍN PRETEKOV
Beh Bučiny sa uskutoční dňa 16.09.2023
 

4. MIESTO KONANIA PRETEKOV
a) Štart a cieľ pretekov bude situovaný za križovatku ZŠ J. Alexyho – Sekierska dolina. Trať povedie asfaltovou cestou do Sekierskej doliny a späť.
b) Trať v celej svojej dĺžke pokračuje po asfaltovej ceste a po dosiahnutí 2,5 km alebo 5 km smerom naspäť. Rozdelená je na kratší a dlhší variant podľa zvolenej kategórie.
c) Trať je s miernym nárastom výšky cca 132,2 m.
 

5. PREZENTÁCIA ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
Prezentácia účastníkov pretekov sa uskutoční dňa 16.09.2022 od 8:00 hod. v priestoroch ZŠ J. Alexyho.
 

6. PODMIENKY PRETEKOV
a) Do pretekov sa môže účastník zapojiť odoslaním prihlášky prostredníctvom registračného formulára na webovej stránke: www.misosport.sk., alebo najneskôr v deň pretekov počas registrácie pred zahájením pretekov na mieste konania.
b) Do pretekov sa môže prihlásiť účastník z ktorejkoľvek krajiny vo veku od 6 rokov.
c) Účastníci, ktorí sa prihlásia v termíne do 14.09.2022 platia štartovné 8 EUR.
d) Účastníci, ktorí sa prihlásia po tomto termíne alebo v deň pretekov platia štartovné vo výške 15 EUR.
 

7. VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ
a) Každý účastník je povinný sa pred pretekom oboznámiť so súťažnými pravidlami. Pokiaľ účastník pravidlám nerozumie, je povinný požiadať o ich vysvetlenie organizátora pretekov ešte pred štartom.
b) Účastníci pretekajú podľa organizačných pokynov a smerníc tohto behu.
c) Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní podriadiť sa pokynom hlavného rozhodcu, organizátora a lekára. Akékoľvek pokyny týchto osôb dané ústne alebo písomne tesne pred pretekom alebo počas neho, majú prednosť pred pravidlami napísanými v tomto štatúte.
d) V prípade, ak je účastník svedkom nehody a zranenia, ktoré si vyžaduje lekársku pomoc, nemôže pokračovať v pretekoch ďalej, kým sa k takémuto prípadu nedostaví niekto z organizátorov pretekov.

e) Účastník pretekov má právo na protest proti priebehu a výsledkom súťaže. Protest musí účastník uplatniť u hlavného rozhodcu najneskôr do 15 minút po skončení pretekov. Za podanie protestu sa platí poplatok 10 EUR. Ak sa protest účastníka ukáže ako dôvodný, bude poplatok účastníkovi vrátený.
 

8. VÝSLEDKY A HODNOTENIE
a) Beh Bučiny bude v roku 2023 vyhodnocovaný v šiestich kategóriách, a to:
A. muži – hlavný vek 10 000m, (od 18 do 39 rokov),
B. muži, 10 000m, (od 40 rokov),
C. muži , 5 000 m (50 rokov a viac),
D. ženy, 5 000m (od 18 do 39 rokov),

G. ženy., 5 000m (od 40 rokov)
E. dorast chlapci (od 6 do 17 rokov),
F. dorast dievčatá (od 6 do 17 rokov).

b) Meranie času účastníkov sa bude uskutočňovať na základe elektronického čipu, ktorý bude mať každý
účastník umiestnený v jeho číselnom označení, ktoré mu bude pridelené a odovzdané v deň pretekov.
 

9. CENY PRE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV
a) Ceny pre účastníkov pretekov sú pre rok 2023 stanovené nasledovne:
1. miesto víťazný pohár, 2. až 7. miesto v každej z kategórii – vecné ceny, bonusová cena – finančná cena, ktorá bude udelená prvým trom účastníkom pretekov, ktorí sú občanmi Slovenskej republiky v každej kategórii nezávisle od ich skutočného poradia. Cieľom bonusovej ceny je podporiť rekreačných a aktívnych bežcov a tak prispieť k podpore aktivít podporujúcich zdravie a aktívny životný štýl na Slovensku.
b) Každý účastník pretekov získa prezent a občerstvenie po absolvovaní pretekov.
c) Finančné ceny sú brutto a organizátor nezodpovedá za prípadne poplatky a dane, ktorým môže finančná cena podliehať.
 

10. OSOBITNÉ USTANOVENIA
a) V prípade, že v danej kategórii pretekov budú prihlásení menej ako štyria účastníci, uvedená kategória sa neuskutoční a nebude vyhodnotená.
b) Rozhodujúci pre zaradenie do kategórie je rok narodenia.
c) Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť preteky najmä z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok, pričom účastníci nemajú žiaden nárok na vrátenie zaplateného štartovného.
d) Organizátor nezodpovedá za žiadne škody na zdraví či majetku, ktoré vzniknú účastníkom pretekov v dôsledku účasti na pretekoch či v súvislosti s nimi.