Beh Strehovskými chotármi

 • Pretek
kedy?
09:45
22. apr 2023
kde?
Dolná Strehová
Dolná Strehová, Park Imre Madácha

Štartovné

Hlavný beh

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 10,00 €

Hobby beh

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 10,00 €

Juniori beh

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 4,00 €

Nordic walking

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 10,00 €

Beh predškôlkari ch/d

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 zadarmo

Beh škôlkari ch/d

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 zadarmo

Beh žiaci ch/d 400

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 zadarmo

Beh žiaci ch/d 800

 • od 15.2.2023 do 21.4.2023 zadarmo

Miesto

Dolná Strehová - Dolná Strehová, Park Imre Madácha

Kategórie

 • A muži (1984 - 2005)
 • B muži (1974 - 1983)
 • C muži (1964 - 1973)
 • D muži (1923 - 1963)
 • E ženy (1984 - 2005)
 • F ženy (1974 - 1983)
 • G ženy (1923 - 1973)
 • H muži hobby (1923 - 2005)
 • I ženy hobby (1923 - 2005)
 • J juniori hobby (2006 - 2008)
 • K juniorky hobby (2006 - 2008)
 • L muži NW (1974 - 2005)
 • M muži NW (1923 - 1973)
 • N ženy NW (1974 - 2005)
 • O ženy NW (1923 - 1973)
 • Predškôlkari (2020 - 2021)
 • Predškôlkarky (2020 - 2021)
 • Škôlkari (2017 - 2019)
 • Škôlkarky (2017 - 2019)
 • Žiaci 400 (2013 - 2016)
 • Žiačky 400 (2013 - 2016)
 • Žiaci 800 (2009 - 2012)
 • Žiačky 800 (2009 - 2012)

Trate

Hlavný beh 12.7 km s prevýšením 240 metrov

Pôvabný okruh v okolí obce Dolná Strehová cez obec Ľuboriečka a osadu Dúbrava, časť trate je vedená po nespevnených poľných cestách a rozbitých asfaltových cestách

Juniori beh 4.4 km s prevýšením 130 metrov

Trať je vedená po poľnej ceste a miestnych komunikáciách 

Nordic walking 4.4 km s prevýšením 130 metrov

Trať je vedená po poľnej ceste a miestnych komunikáciách 

Hobby beh 4.4 km s prevýšením 130 metrov

Trať je vedená po poľnej ceste a miestnych komunikáciách 

Beh predškôlkari ch/d 0.05 km
Beh škôlkari ch/d 0.15 km
Beh žiaci ch/d 400 0.4 km
Beh žiaci ch/d 800 0.8 km

TERMÍN A MIESTO:  22. apríla  2023 (sobota) o 09:45 hod. v Dolnej Strehovej – park Imre Madácha

Deti a žiaci štart od 09:45 hod.

Dospelí a juniori štart o 11:00 hod.                                     

PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 21. apríla 2023 na www.misosport.sk, po uvedenom termíne štartovné 12 eur.                     

ŠTARTOVNÉ:      

Hlavné preteky 12,7 km - štartovné 10 eur

Hobby preteky 4,4 km - štartovné 10 eur

Juniori 4,4 km - štartovné 4 eur

Nordic Walking 4,4 km - štartovné 10 eur

Na mieste min. 20 min. pred štartom hlavného preteku, hobby preteku a nordic walking - štartovné 12 eur

PLATBA:  Platobné údaje prídu po online registrácii do e-mailu registrovaného pretekára. Do 21. apríla 2023  je štartovné vo výške 10 eur, po tomto termíne 12 eur pri prezentácií v deň konania preteku. Deti štartovné neplatia.

Dôchodcovia majú zľavu 30% zo štartovného, tzn. výška štartovného pre dôchodcov je 7 eur.

V CENE ŠTARTOVNÉHO JE: občerstvenie, časomiera, účastnícka medaila pre všetkých pretekárov a jednorázová 20 % zľava na akýkoľvek vstup do AQUATERMAL Strehová (možnosť uplatnenia do konca roka 2023)

PREZENTÁCIA: najneskôr 20 min. pred štartom svojej kategórie  - Javisko v parku Kaštieľa I.Madácha

KATEGÓRIE A PROGRAM:

09:45 – predškôlkári chlapci/dievčatá – 50 m, roč. 2020 a mladší

10:00 – škôlkári chlapci /dievčatá  - 150 m, roč. 2017 - 2019

10:15 – žiaci/žiačky - 400 m, roč. 2016 - 2013

10:30 – žiaci/žiačky - 800 m, roč. 2012 - 2009
 Vyhlásenie troch najlepších po dobehnutí všetkých detských behov.

11:00 – hlavné preteky 

11:00 – hobby preteky + Juniori/juniorky 15 - 17 rokov (2008-2006) – v prípade nízkej účasti môžu byť aj mladší s povolením rodiča, resp. zákonného zástupcu

11:00 – nordic walking 

 

POVRCH: asfalt (rôzna kvalita), poľná cesta

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií. 

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV,  že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi SK FITKO Dolná Strehová, Hlavná 151, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 42306221 súhlas na:
- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Beh Strehovskými chotármi v okolí obce Dolná Strehová, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  ŠK FITKO Dolná Strehová, Hlavná 151, 991 02 Dolná Strehová, IČO: 42306221,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.  

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavné preteky, hobby preteky a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch. 

OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov bude podávaný poľovnícky guľáš. 

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie vecné ceny + pre prvých v kategórii vstup do Aquatermal Strehová

Riaditeľ preteku : Ing. Ľuboslav Dobrocký

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Sokol, +421 907 876 750

Organizačný team: ŠK Fitko Dolná Strehová, OZ Srdcom Strehovčania, OZ Bežci VK