Beh Technogym

 • Pretek
kedy?
11:00
4. sep 2022
kde?
Malý Krtíš
Malý Krtíš, Technogym

Prihlásiť sa môžete elektronicky od 1.3.2022 do 3.9.2022.

Štartovné

Hlavny beh

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Hobby beh

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

NW

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €
 • na mieste 10 €

Hobby beh juniorky, juniori

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 4,00 €
 • na mieste 10 €

Zaplatiť môžete cez bankový prevod, online platba kartou alebo na mieste.
Zaplatené štartovné sa späť nevracia!

Miesto

Malý Krtíš - Malý Krtíš, Technogym

Kategórie

 • A muži (1983 - 2004)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1922 - 1972)
 • D ženy (1983 - 2004)
 • E ženy (1973 - 1982)
 • F ženy (1922 - 1972)
 • G muži hobby (1922 - 2004)
 • H ženy hobby (1922 - 2004)
 • I juniori hobby (2005 - 2007)
 • J juniorky hobby (2005 - 2007)
 • K muži NW (1922 - 2004)
 • L ženy NW (1922 - 2004)

Trate

Hlavny beh 10 km s prevýšením 75 metrov

10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením jedného okruhu 25 m, bežia sa 3 okruhy.

 

Hobby beh 3.3 km s prevýšením 25 metrov

1 okruh v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

NW 6.6 km s prevýšením 50 metrov

2 okruhy v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

Hobby beh juniorky, juniori 3.3 km s prevýšením 25 metrov

1 okruh v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

POVRCH: asfalt

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií. 

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV,  že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,

- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,

- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Cestný beh v okolí Technogymu, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.


OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov. 

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie finančné ceny okrem detských do 18 rokov 

Riaditeľ pretekov: Ing. Petra Bročeková

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

 

 

Zoznam prihlásených

Hlavny beh - 10 km (0 športovcov)

Meno

Hobby beh - 3.3 km (0 športovcov)

Meno

NW - 6.6 km (2 športovci)

Meno
1. Marián Halaj
2. Zuzana Páleníková

Hobby beh juniorky, juniori - 3.3 km (0 športovcov)

Meno