Beh Technogym

 • Pretek
kedy?
10:00
4. sep 2022
kde?
Malý Krtíš
Malý Krtíš, Technogym

Štartovné

Hlavny beh

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €

Hobby beh

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €

NW

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 8,00 €

Hobby beh juniorky, juniori

 • od 1.3.2022 do 3.9.2022 4,00 €

Kolobežky

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 8,00 €

Kolobežky juniori/juniorky

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 4,00 €

Deti ch/d

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 zadarmo

Škôlkari ch/d

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 zadarmo

Žiaci/žiačky 400

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 zadarmo

žiaci/žiačky 800

 • od 1.6.2022 do 3.9.2022 zadarmo

Miesto

Malý Krtíš - Malý Krtíš, Technogym

Kategórie

 • A muži (1983 - 2004)
 • B muži (1973 - 1982)
 • C muži (1963 - 1972)
 • D muži (1922 - 1962)
 • E ženy (1983 - 2004)
 • F ženy (1973 - 1982)
 • G ženy (1922 - 1972)
 • H muži hobby (1922 - 2004)
 • I ženy hobby (1922 - 2004)
 • J juniori hobby (2005 - 2007)
 • K juniorky hobby (2005 - 2007)
 • L muži NW (1922 - 2004)
 • M ženy NW (1922 - 2004)
 • N deti chlapci (2019 - 2021)
 • O deti dievčatá (2019 - 2021)
 • P škôlkari chlapci (2016 - 2018)
 • R škôlkarky dievčatá (2016 - 2018)
 • S žiaci 400 (2012 - 2015)
 • T žiačky 400 (2012 - 2015)
 • U žiaci 800 (2005 - 2011)
 • V žiačky 800 (2005 - 2011)
 • X kolobežky muži (1922 - 2004)
 • Y kolobežky ženy (1922 - 2004)
 • Z kolobežky juniori (2005 - 2015)
 • W kolobežky juniorky (2005 - 2015)

Trate

Hlavny beh 10 km s prevýšením 75 metrov

10 km hlavná trať je vedená po miestnych komunikáciách s prevýšením jedného okruhu 25 m, bežia sa 3 okruhy.

 

Hobby beh 3.3 km s prevýšením 25 metrov

1 okruh v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

NW 6.6 km s prevýšením 50 metrov

2 okruhy v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

Hobby beh juniorky, juniori 3.3 km s prevýšením 25 metrov

1 okruh v okolí areálu Technogym v k.ú. Malý Krtíš a Nová Ves

Deti ch/d 0.05 km
Škôlkari ch/d 0.15 km
Žiaci/žiačky 400 0.4 km
žiaci/žiačky 800 0.8 km
Kolobežky 16.5 km s prevýšením 125 metrov

Trať vedie po miestnych komunikáciách, 5 okruhov.

Kolobežky juniori/juniorky 16.5 km s prevýšením 125 metrov

Trať vedie po miestnych komunikáciách, 5 okruhov.

PROGRAM:

10:00 – deti, škôlkari  

10:15 – žiaci - 400 m,

10:30 – žiaci - 800 m,


 Vyhlásenie troch najlepších po dobehnutí všetkých detských behov.

10:55 - kolobežky

11:00 – hlavný pretek – 10 km 

11:00 – hobby pretek – 3,3 km

11:00 – nordic walking 

 Veková kategória 60r. a viac zľava na štartovnom 50%

POVRCH: asfalt

VYHODNOTENIE PRETEKOV: po dobehnutí všetkých kategórií. 

ŠATNE A TOALETY: zabezpečí usporiadateľ 

PREHLÁSENIE ÚČASTNÍKOV PRETEKOV,  že:

- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,

- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,

- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,

- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi  podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Bežci VK, Venevská 769/16 38, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 45757861 súhlas na:

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia Cestný beh v okolí Technogymu, organizácie podujatia a na marketingové účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými  Bežci VK, Venevská 769/16 38, 99001 Veľký Krtíš, IČO: 45757861,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva. 

TECHNICKÉ PODMIENKY: Hlavný pretek, hobby pretek a nordic walking sa uskutoční bez obmedzenia premávky. Pretekári sú povinní dodržiavať pokyny usporiadateľov a polície. Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.


OBČERSTVENIE: po ukončení pretekov. 

CENY: Prví traja pretekári všetky kategórie finančné ceny okrem (hobby behu a detských do 18 rokov).

CENY pre najlepších v každej dospelej kategórií: od sponzora Frio Klima s.r.o. nákupné poukážky v hodnote 200 eur, 150 eur a 100 eur na nákup klimatizačnej jednotky. 

Riaditeľ pretekov: Ing. Petra Bročeková

Predseda: Ivan György +421 907 765 097

Organizačný team: Bežci VK

PODMIENKY Krtíšskej bežeckej ligy 2022: 

Prví traja v mužskej a ženskej kategórií na hlavnom preteku získajú finančné odmeny a to prvý 100 €, druhý 75 €, tretí 50 €, počítať sa to bude vekovým koeficientom. Taktiež každý účastník, ktorý sa zúčastní Krtíšskej bežeckej liegy 2022 bude zaradený do žrebovania o hodnotnú cenu. Podmienkou však je zúčastnenie sa všetkých štyroch pretekov, pričom jeden môže byť zabehnutý virtuálne, avšak je potrebné zaplatiť štartovné za tento virtuálny pretek, ktorý nemôže byť zabehnutý na inom preteku (čas však akceptovať nebudeme a nezohľadní sa to vo výsledkovej listiny a celkové víťazstvo KBL 2022. Akceptuje sa iba aktivita, ktorej výsledok bude potrebné zaslať na email : bezcivk@gmail.com)