BIOBEH Vinohradmi Veľký Krtíš

 • Pretek
kedy?
10:00
21. okt 2023
kde?
Veľky Krtíš
Veľký Krtíš, Poľná 5

Štartovné

Hlavný beh štart 10:00

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 20,00 €

Nordic Walking štart 10:00

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 20,00 €

Duatlon štart 10:20

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 20,00 €

MTB štart 10:20

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 20,00 €

Predškôlkari ch/d štart 9:00

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 zadarmo

Škôlkari ch/d štart 9:10

 • od 1.5.2023 do 20.10.2023 zadarmo

Žiaci/žiačky 400 štart 9:20

 • od 1.1.2023 do 20.10.2023 zadarmo

Žiaci/žiačky 800 štart 9:30

 • od 1.1.2023 do 20.10.2023 zadarmo

Miesto

Veľky Krtíš - Veľký Krtíš, Poľná 5

Kategórie

 • Juniori 7km (2004 - 2006)
 • Juniorky 7 km (2004 - 2006)
 • Muži do 39r. 7km (1984 - 2005)
 • Muži 40 až 49r. 7km (1974 - 1983)
 • Muži 50 až 59r. 7km (1964 - 1973)
 • Muži od 60r. 7km (1924 - 1964)
 • Ženy do 39r. 7km (1984 - 2005)
 • Ženy 40 až 49r. 7km (1974 - 1983)
 • Ženy od 50r. 7km (1924 - 1974)
 • Muži NW do 49r. (1974 - 2015)
 • Muži NW od 50r. (1924 - 1973)
 • Ženy NW do 49r. (1974 - 2015)
 • Ženy NW od 50r. (1924 - 1973)
 • Muži duatlon 15+7km (1924 - 2005)
 • Ženy duatlon 15+7km (1924 - 2005)
 • Muži MTB 15km (1924 - 2005)
 • Ženy MTB 15km (1924 - 2005)
 • Predškôlkari ch (2020 - 2022)
 • Predškôlkarky d (2020 - 2022)
 • Škôlkari ch (2017 - 2019)
 • Škôlkarky d (2017 - 2019)
 • Žiaci 400 ch (2013 - 2016)
 • Žiačky 400 d (2013 - 2016)
 • Žiaci 800 ch (2009 - 2012)
 • Žiačky 800 d (2009 - 2012)

Trate

Hlavný beh štart 10:00 7 km
Nordic Walking štart 10:00 4 km
Duatlon štart 10:20 15 km
MTB štart 10:20 15 km
Predškôlkari ch/d štart 9:00 0.05 km
Škôlkari ch/d štart 9:10 0.15 km
Žiaci/žiačky 400 štart 9:20 0.4 km
Žiaci/žiačky 800 štart 9:30 0.8 km

ORGANIZÁTOR: Grand centrum o.z. Veľký Krtíš v spolupráci VÍNO NATURAL DOMIN & KUŠICKÝ 

TERMÍN A MIESTO: 21. októbra 2023 (sobota) ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši                    

Deti štartujú od 09:00 hod.

Dospelí štartujú o 10:00 hod. (hlavný pretek a nordic walking)

Dospelí štartujú o 10:20 hod. (duatlon a cyklo MTB)


PRIHLÁŠKY A REGISTRÁCIA: Prihlásiť sa môžete elektronicky do 20. októbra 2023 na www.misosport.sk – kde je registračný link (pre hlavné preteky, nordic walking, duatlon, cyklo MTB a deti) 

ŠTARTOVNÉ:
Hlavné preteky 7 km - štartovné 20 eur
Nordic walking 4 km - štartovné 20 eur
Duatlon a MTB - štartovné 20 eur
PLATBA: ONLINE kartou alebo prevodom, na mieste pretekov 25.-€

Veková kategória 60r. a viac - štartovné 15.- €, na mieste 20.-€

Deti a žiaci  -  ZDARMA 

Deti čaká v cieli účastnícka medaila a sladkosť

V cene štartovného je:
- občerstvenie na úseku trate 3,5 km a v cieli
- žetóny v hodnote 5.- €, ( možnosť degustácie alebo výberu vína – fľaše, prípadne iných bio výrobkov)
- sklenený vínny pohár a držiak na vínny pohár
- účastnícka medaila 

- kultúrny program

ČASOMIERA: www.misosport.sk

PREZENTÁCIA: najneskôr 30 min. pred štartom svojej kategórie ul. Poľná 5 vo Veľkom Krtíši pred vstupom do areálu vinárstva Domin & Kušický.

KATEGÓRIE A PROGRAM:
09:00 – deti predškôlkári 50 m, roč. 2020 - 2022

09:10 – deti škôlkári 150 m, roč. 2017 - 2019

09:20 – žiaci 400 m, roč. 2016 - 2013 
09:30 – žiaci 800 m, roč. 2012 -  2009

10:00 hod. – bežecké preteky – 7 km
10.00 hod. - preteky v nordic walkingu – 4 km
10.20 hod. – Duatlon (15 km cyklo MTB + 7 km beh)
10.20 hod. – Cyklo MTB ( 15 km trať )


DĹŽKA TRATE:
7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
4 km trať – kategória nordic walking je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu (pretekári sú povinní používať palice určené na nordic walking a techniku nordic walkingu, pri nesplnení tejto požiadavky môžu byť organizátorom diskvalifikovaní)
Duatlon – 15 km cyklo MTB (4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu) + 7 km hlavná trať je vedená po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľných a lesných cestách
Cyklo MTB – 15 km ( 4 okruhy vedené po tráve, lúke pomedzi vinohrady, poľnú cestu)

POVRCH : tráva, poľná a lesná cesta

Detské behy budú vyhodnotené po dobehnutí všetkých detských kategórií. Vyhodnotenie kategórii A – M, kde budú samostatne vyhlasovaní a ocenení pretekári, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach vo svojich kategóriách, vyhlásenie od 12.30 -13.00 hod. v mieste štartu a cieľa.

ŠATNE A TOALETY : V areály vinárstva VÍNO NATURAL Domin & Kušický.

Vis major:
Preteky sa konajú za každého počasia. V prípade extrémne nepriaznivého počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu, prípadne zrušenie súťaže.

Prehlásenie účastníkov pretekov BIOBEH VINOHRADMI Veľký Krtíš
Účastníci prehlasujú, že:
- sa zúčastňujú pretekov na vlastné nebezpečenstvo a zodpovednosť, vrátane akýchkoľvek zdravotných problémov a úrazov, ktoré ich v súvislosti s týmito pretekmi postihnú, berú na vedomie náročnosť pretekov, dĺžku a prevýšenie trate a sú zodpovedajúco pripravení, organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za ich prípadné zranenie počas pretekov,
- nie je im známa žiadna prekážka v ich zdravotnom stave, ktorá by im v účasti na pretekoch bránila,
- majú zabezpečené individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí, ktorí nesú plnú zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú na zdraví alebo na veciach, ktorú spôsobia svojím konaním, alebo vznikne ich zavinením organizátorovi, ďalším pretekárom alebo tretím osobám pred pretekmi, počas pretekov a po pretekoch,
- sú oboznámení s podmienkami účasti, traťou a bezpečnostnými predpismi, ktoré sa zaväzujú dodržiavať. Tiež sa zaväzujú riadiť sa pokynmi organizátorov počas pretekov. Účastníci pretekov dávajú povolenie a výslovný súhlas organizátorovi podujatia v a ním povereným osobám na spracovanie svojich osobných údajov. Uvedené osobné údaje budú spracovávané v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Vyplnením registračného formulára pri prezentácii pred pretekmi účastníci dávajú organizátorovi Grand centrum o.z., Venevská 769/16, 990 01 Veľký Krtíš, IČO: 54253551  súhlas na :

- spracovanie svojich osobných údajov na účely registrácie a prezentácie účastníkov podujatia BIOBEH Vinohradmi, organizácie podujatia a na marketingové  účely podujatia, vrátane zasielania informačných e-mailov elektronickou formou, súvisiacich výhradne s podujatiami organizovanými Grand centrum o.z., Venevská 769/16, 990 01  Veľký Krtíš, IČO: 54253551 ,

- na použitie fotografických, zvukových a obrazových záznamov zhotovených organizátorom podujatia alebo inými osobami najmä za účelom použitia v médiách, na webe, v propagačných materiáloch podujatia, a to bez náhrady a bez nároku na autorské práva.

TECHNICKÉ PODMIENKY: Usporiadateľ zabezpečí zdravotnú starostlivosť na pretekoch.

OBČERSTVENIE : Občerstvovacia stanica pre hlavný pretek bude pri štarte a vstupe do druhého vinohradu – občerstvovací stolík s minerálnou vodou a lahodným vínom

CENY : Prví traja v každej z kategórií a tiež detské kategórie budú ocenené

RIADITEĽ PRETEKOV: Tibor Kušický
HLAVNÝ ROZHODCA: Imrich Domok
PREDSEDA: Ivan György (+421 907 765 097)

ORGANIZAČNÝ TEAM : Grand centrum o. z. Veľký Krtíš