Kostolanský májovec

 • Pretek
kedy?
11:00
6. máj 2023
kde?
Veľké Kostoľany
Futbalový štadión

Štartovné

Beh 10 km

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 8,00 €

Beh 5 km

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 8,00 €

Trať Predškoláci

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 zadarmo

Trať Mladší žiaci

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 zadarmo

Trať Starší žiaci

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 zadarmo

Trať Mladí dospelí

 • od 19.2.2023 do 4.5.2023 zadarmo

Miesto

Veľké Kostoľany - Futbalový štadión

Kategórie

 • Predškoláci (2017 - 2022)
 • Predškoláčky (2017 - 2022)
 • Mladší žiaci (2014 - 2016)
 • Mladšie žiačky (2014 - 2016)
 • Starší žiaci (2011 - 2013)
 • Staršie žiačky (2011 - 2013)
 • Mladí dospelí (2008 - 2010)
 • Mladé dospelé (2008 - 2010)
 • A muži (1994 - 2007)
 • B muži (1984 - 1993)
 • C muži (1974 - 1983)
 • D muži (1923 - 1973)
 • E ženy (1994 - 2007)
 • F ženy (1984 - 1993)
 • G ženy (1974 - 1983)
 • H ženy (1923 - 1973)

Trate

Beh 10 km 10 km
Beh 5 km 5 km
Trať Predškoláci 0.1 km
Trať Mladší žiaci 0.3 km
Trať Starší žiaci 0.6 km
Trať Mladí dospelí 1 km

Hlavný organizátor: run ForRest run o.z.

Miesto a dátum konania: futbalový štadión Veľké Kostoľany, 06.05.2023, od 8:30 hod.

Pre zaradenie do vekovej kategórie je rozhodujúci vek dosiahnutý v tomto roku, bez ohľadu na deň a mesiac narodenia.

Povrch: asfalt, poľné cesty. Trať nie je certifikovaná.

Prezentácia: – futbalový štadión Veľké Kostoľany, 6.5.2023, 8:30 – 10:45, prezentácia detí končí 10 minút pred začiatkom každého behu

Predpokladaný časový harmonogram podujatia:

8:30 - 10:45 – prezentácia bežcov

9:30 – štart behu detí podľa veku

11:00 – štart behu 10km

11:00 – štart behu 5km

Od 11:00 – prebieha workshop Crazy Family pre deti

12:00 – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov detských kategórií

12:45 – vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov dospelých kategórií

13:00 – vystúpenie tanečného a pohybového štúdia Crazy Family 

13:30 – sprievodný program 

Technické zázemie: toalety, sprcha, šatne – futbalový štadión

Účastnícky limit:  200

Štartovné: 

dospelí - 8€ pri online registrácii do 4.5.2023, na mieste 10€

deti zdarma         

Meranie času a výsledky:
Elektronickú časomieru zabezpečuje firma Mišo s.r.o. Výsledky budú priebežne zverejňované na stránke www.misosport.sk. Čip na meranie času je vratný, je potrebné ho mať umiestnený na nohe, po dobehnutí odovzdať. Detské kategórie budú štartovať bez čipu na meranie času. Ich čas sa bude merať manuálne.

Štartový balíček obsahuje:

 • štartové číslo
 • čip na meranie času
 • občerstvenie na trati
 • účastnícku medailu
 • automatické zapojenie do tomboly s možnosťou výhry cien od sponzorov

Štartové číslo:
Každý pretekár je povinný mať pripevnené štartovné číslo na hrudi, tak aby bolo viditeľné a nesmie byť prekryté. Bez štartového čísla na hrudi sa môže stať, že Váš čas nebude zaznamenaný. Čip na meranie času je majetkom usporiadateľa, pretekár je povinný ho vrátiť. Štartové čísla sú bez súhlasu usporiadateľa neprenosné na inú osobu. Pretekár, ktorý bude štartovať so štartovým číslom prideleným v štartovej listine inému pretekárovi bude diskvalifikovaný.

Presun štartovného čísla na inú osobu:
Zaplatené štartovné sa nevracia. V prípade, ak sa nemôžete zúčastniť a chcete prepísať vaše štartové číslo na iného účastníka, môžete tak urobiť pri prezentácii. 

Upozornenie pre pretekárov:

Usporiadatelia si vyhradzujú právo zmeny (vekové kategórie, časový rozpis) a nezodpovedajú za škody súťažiacich počas podujatia. V prípade nepriaznivého počasia si usporiadatelia vyhradzujú právo zmeny trasy behu. Každý štartujúci sa zúčastňuje pretekov na vlastné náklady aj zodpovednosť. Preteká sa podľa pravidiel cestnej premávky (č.z. 8/2009 Z.z.) a tohto rozpisu. Pretekári sú povinní dodržiavať pravidlá cestnej premávky a pokyny organizátorov. Prihlásením na preteky dávam súhlas na spracovanie poskytnutých údajov pre evidenciu na športovom podujatí podľa § 11 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov. Súhlas sa udeľuje organizátorom podujatia a spoločnosti zabezpečujúcej časomieru a spracovanie výsledkov podujatia.

Poistenie:

Všetci účastníci sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie (postačujúce je štandardné všeobecné zdravotné poistenie, kryté niektorou z poisťovní). Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s cestou, pobytom a s účasťou pretekárov na podujatí. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť a zodpovedá za svoj zdravotný stav v akom nastupuje na štart a zúčastňuje sa podujatia.

Zdravotná služba: zaistená  v priestore štartu a cieľa.

Vyššia moc:

Organizátor si vyhradzuje v závislosti od okolností právo upraviť a bližšie špecifikovať niektoré údaje uvedené v týchto propozíciách, resp. organizačných pokynoch. Organizátor si rovnako vyhradzuje právo zrušiť alebo prerušiť konanie podujatia alebo niektorej z disciplín podujatia v prípade vážneho nebezpečenstva, a to najmä vojny, nepriaznivého počasia, nebezpečenstva teroru alebo iného útoku ohrozujúceho bezpečnosť účastníkov podujatia, resp. z iných vopred nepredvídateľných vis maior udalostí a okolností.

V takomto prípade nemá účastník nárok na vrátenie štartovného poplatku, resp. jeho časti, nakoľko organizátorovi už vznikli náklady na prípravu podujatia v čase pred samotným momentom prerušenia/zrušenia podujatia. Organizátor však môže po zvážení všetkých okolností a vyčíslení nákladov spojených s prípravou podujatia kompenzovať účastníkovi časť štartovného.