Weldtite Nemčianska cyklomotanica

 • Pretek
kedy?
10:00
17. sep 2023
kde?
Nemce, okres Banská Bystrica
Lúčna ul. pri Obecnom úrade

Štartovné

Hlavná trať

 • od 30.6.2023 do 31.7.2023 17,00 €
 • od 1.8.2023 do 14.9.2023 22,00 €
 • na mieste 30 €

E-bike

 • od 1.8.2023 do 14.9.2023 22,00 €
 • na mieste 30 €

Miesto

Nemce, okres Banská Bystrica - Lúčna ul. pri Obecnom úrade

Kategórie

 • Ženy 14-39r. (1984 - 2009)
 • Ženy od 40r. (1924 - 1983)
 • Juniori 14-18r. (2005 - 2009)
 • Muži 19-39r. (1984 - 2004)
 • Muži 40-49r. (1974 - 1983)
 • Muži od 50r. (1924 - 1973)
 • Ženy E-bike open (1924 - 2008)
 • Muži E-bike open (1924 - 2008)

Trate

Hlavná trať 21 km s prevýšením 500 metrov
E-bike 21 km s prevýšením 500 metrov

WELDTITE NEMČIANSKÁ CYKLOMOTANICA

2.Ročník

Základné informácie:

Miesto konania: Obec Nemce, okres Banská Bystrica

Dátum konania: Nedeľa 17. september 2023 

Dĺžka trate a  prevýšenie: približne 21 km / 500 m 

Účastnícky limit: 150 pretekárov

Výška štartovného: 

17 € (pri online registrácii do 31.7.2023)

22 € (pri online registrácii od 1.8.2023 do 12.9.2023) 

30 € na mieste v deň pretekov

Štartovné číslo s menovkou je možné zabezpečiť pre zaregistrovaných a zaplatených do 12.9.2023.

Organizátor:  Antik Brezno spol. s.r.o., ČSA 5,Brezno, Tel.: +421 907 212 518

Kategórie:

 • Ženy 14 – 39 rokov - vyhodnotené a ocenené prvé tri pretekárky v danej kat.
 • Ženy 40 a viac rokov - vyhodnotené a ocenené budú prvé tri pretekárky v danej kat.
 • Muži 14 – 18 rokov (Juniori) - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • Muži 19 – 39 rokov - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • Muži 40 – 49 rokov - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • Muži 50 a viac rokov - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • E-bike ženy open - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • E-bike muži open - vyhodnotení a ocenení prví traja pretekári v danej kat.
 • Najlepší Nemčan - bez rozdielu pohlavia (priniesť OP kvôli overeniu trvalého bydliska, inak budete vyhodnotený len v rámci svojej kategórie podľa veku, resp. roku narodenia) – vyhodnotený prvý Nemčan v cieli bez rozdielu pohlavia a kategórie
 • Najlepší vrchár a najlepšia vrchárka - prvý muž a prvá žena, ktorá sa vyštverá na Kopec pravdy

SOS číslo: +421 907 212 518

Zloženie štartovacieho balíčka:

 • štartové číslo,
 • účastnícka medaila pre každého zúčastneného pretekára,
 • propagačné materiály od sponzorov a partnerov podujatia

Parkovanie: podľa pokynov usporiadateľa, v strede obce na križovatke ulíc Nemčianska cesta a Lúčna, resp. na začiatku Lúčnej ulice v smere zdola za zastávkou autobusu; parkovanie je bezplatné, v blízkosti štartu a cieľa.

Značenie:

 • smerové šípky oranžovej a žltej farby,
 • čiernobiele smerové tabule s logom podujatia,
 • čiernobiele tabule „!!!“ označujúce nebezpečné úseky s logom podujatia, najmä vybrané zjazdy
 • červenobiela páska

WC: v priestoroch Obecného úradu

Štart a cieľ, zázemie: v bezprostrednej blízkosti obecného úradu na Lúčnej ulici v Nemciach

Umývanie bicyklov: hadica pri obecnom úrade

V budove obecného úradu bude v čase pretekov otvorené miestne pohostinstvo s možnosťou občerstvenia.

Časový harmonogram podujatia:

Prezentácia: 7:00 – 9:30 hod. – v deň konania pretekov na Obecnom úrade Nemce

Štart e-bike: 10:00 hod.             

Štart ostatných kategórií: 10:10 hod.

Očakávané príchody do cieľa: prvý pretekár: cca. 11:00 hod. – 11:15 hod. Posledný pretekár: cca. 12:30 hod.

Vyhlásenie víťazov: 13:00 hod. 

Tombola: 13:20 hod.

Ukončenie podujatia: 13:45 hod.

Pravidlá a podmienky účasti na pretekoch:

Certifikovaná cyklistická prilba je povinná pre každého pretekára! Odporúča sa horský bicykel. Používanie e-bikov s odblokovaným obmedzovačom rýchlosti sa počas pretekov zakazuje. Na preteky je dôležité, aby ste si priniesli aj občiansky a zdravotný preukaz.

Zdravotný stav: podaním prihlášky pretekár potvrdzuje absolvovanie lekárskej prehliadky, ktorá potvrdzuje jeho dobrý zdravotný stav schopný dlhodobej fyzickej záťaže. Pretekári sa zúčastnia podujatia na vlastné riziko a za plnej cestnej premávky.

Škody: Organizátor nezodpovedá sa škody spôsobené pretekármi počas pretekov a na celej trati.

Pretekári mladší ako 18 rokov sú povinní v prípade neprítomnosti zákonného zástupcu, doložiť podpísaný písomný súhlas zákonného zástupcu. Bez tohto súhlasu, aj v prípade uhradenia štartovného, im nebude umožnené štartovať na pretekoch.

Pretekári mladší ako 18 rokov teda môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.

Všetci účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším pretekárom, aby ich predbehli bez prekážania.

Mimo vyznačenej ZÓNY BUFFETU je zakázané vyhadzovať akýkoľvek odpad! 

Odstúpenie počas pretekov: Pri odstúpení z pretekov je pretekár povinný ohlásiť odstúpenie a odovzdať štartovné číslo na najbližšej kontrole alebo v cieli pretekov. Odstúpenie z pretekov signalizuje pretekár aj zložením ochrannej prilby.

Diskvalifikácia pretekára počas pretekov v prípadoch, ak:

 • pretekár predčasne odštartuje,
 • neprejde všetkými kontrolami na trati,
 • sa pretekár bude správať nešportovo s patričným ohľadom na autoritu rozhodcov a práva súperov, divákov a ostatnýchosôb,
 • jazdí so zloženou ochrannou prilbou,
 • neodhlási svoje odstúpenie z pretekov. (Náklady na jeho hľadanie v prípade nedodržania pokynov v propozíciách uhrádza sám pretekár.)

Zdravotné zabezpečenie: Počas pretekov bude prítomná lekárska služba a zabezpečená základná zdravotná pomoc.

Iné:

Preteky sa konajú za každého počasia!

Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.

Organizátor nezodpovedá za škody účastníkom vzniknuté a ani nimi spôsobené počas podujatia.

Organizátor neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou.

Dodržiavať pokyny organizátorov na mieste pretekov, nevstupovať na vyznačené miesta, v prípade úrazov a škody na majetku si toto uhrádza sám pretekár!

Preteky sa konajú za plnej cestnej premávky, rešpektujte prosím aj v zápale boja jej pravidlá.

Štart na vlastné nebezpečenstvo za splnenia podmienky adekvátnej fyzickej pripravenosti i trénovanosti a plného vedomia si svojho zdravotného stavu.

Za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu termínu, prípadne zrušenia pretekov.

Štartovné prihlásených pretekárov, ktorí sa nezúčastnia pretekov sa nevracia.

Účastník podujatia berie na vedomie a dáva súhlas, že počas pretekov bude na trati pôsobiť fotoservis, video-dokumentácia pre propagačné účely.

Fotografie a videozáznam pretekárov na našom podujatí môžu byť zverejnené na sociálnych sieťach a na webovej stránke a použité na propagáciu podujatia bez nároku na honorár.

Nemce, 17.09.2023

Za organizačný tím JUDr. Štefan Žemba